VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky„) upravujú práva a povinnosti Vás, našich zákazníkov a zákazníčky, ako kupujúcich a Nás – TAKITAK tímu ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na www.takitak.sk.

Prosíme, pred nákupom na našej webovej stránke si pozorne prečítajte naše Obchodné podmienky, naše Zásady používania súborov cookie a naše Zásady ochrany súkromia (ďalej spoločne len „Zásady ochrany údajov“) . Pri používaní našej webovej stránky alebo zadaní objednávky na tejto lokalite ste viazaný/-á týmito podmienkami a zásadami ochrany údajov. Ak nesúhlasíte s našimi podmienkami a zásadami ochrany údajov, váš názor plne rešpektujeme a odporúčame vám aby ste v nákupe nepokračovali.

Tieto podmienky môžu byť predmetom úpravy. Je preto vašou zodpovednosťou prečítať si ich pri každej návšteve našej stránky a pred každým nákupom.

Ak máte v súvislosti s podmienkami a zásadami ochrany údajov akúkoľvek otázku, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho mailu objednavky@takitak.sk alebo cez naše sociálne siete.

Všetky informácie o spracúvaní vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Predávajúci:

Spoločnosť PUKY s.r.o. sídlo Žilinská 16, 811 05 Bratislava – Staré mesto, IČO: 50958640, IČ DPH: SK2120546538, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 120810/B

Info@takitak.sk

Kupujúci:

Kupujúcim je každý spotrebiteľ alebo podnikateľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník,, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI

pre Bratislavský kraj Prievozská 322,

P.O .Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor 

Podnikateľom sa rozumie:
– osoba zapísaná v obchodnom registri,
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že súhlasí s podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou na e-mailovú adresu, ktorú uvedie pri objednávke. 

NÁKUP

Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu www.takitak.sk po vytvorení objednávky s registráciou alebo bez nej. Pre účel vybavenia objednávky je potrebné zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt.
Odoslaním objednávky na www.takitak.sk kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zazmluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky na E-mailovú adresu objednavky@takitak.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy údaje zákazníka budú vymazané.

Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám ak ďalej  v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak. Kúpna zmluva sa je uzatvára v slovenskom jazyku.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

  • K povinnostiam predávajúceho patrí: na základe potvrdenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Predávajúci je povinný objednaný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, o zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal kritéria príslušných účinných právnych predpisov SR. Spolu s tovarom musí predávajúci odovzdať v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
  • Predávajúci poskytne zmluvnému prepravcovi (v prípade, že je tovar doručený prostredníctvom zmluvného prepravcu) všetky potrebné osobné údaje kupujúceho. Účelom poskytnutia osobných údajov prepravcovi je doručenie objednaného tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).
  • K právam predávajúceho patrí riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za dodaný tovar.
  • Predávajúci má právo stornovať objednávku z akéhokoľvek dôvodu do 7 dní od dátumu vytvorenia objednávky. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

  • K povinnostiam kupujúceho patrí: zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vrátane nákladov za doručenie tovaru a to v dohodnutej lehote, prevzatie zakúpeného alebo objednaného tovaru na mieste vopred dohodnutom. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je dostupná.
  • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Ako sme už niekoľko krát uviedli, nákup tovaru je možný len cez internetový obchod www.takitak.sk, kde vytvorením objednávky s registráciou alebo bez registrácie, kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou PUKY s.r.o..

Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail so všetkými dôležitými údajmi.

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.takitak.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil, porozumel im a súhlasí a s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom.

PLATOBNÉ PODMIENKY 

Kupujúci má možnosť za objednaný tovar zaplatiť:

  1. dobierkou – čiže platbou pri prevzatí tovaru od kuriérskej spoločnosti, či už v hotovosti alebo platobnou kartou (len pri doručovaní na SR alebo ČR)
  2. prevodom na účet, alebo prostredníctvom platobnej brány- PayPal
  3. pomocou platobnej karty

DODACIE PODMIENKY

Tovar predávaný na našom E-shope www.takitak.sk je navrhovaný, dizajnovaný a vyrábaný na Slovensku ručne v malých dielňach a u samostatných krajčírok/krajčírov.

Dodanie objednávky je vždy v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky. Dodacia lehota je 15 dní od objednania tovaru. 

Tovar skladom je štandardne expedovaný v lehote 3 pracovných dní od prijatia platby.

Tovar na objednávku sa snažíme vyrobiť vždy čo najskôr. Nedoskladnené produkty zadávame do výroby hneď po prijatí objednávky. Dodacia doba je väčsinou 2 – 6 týždňov, podľa momentálneho zaťaženia našej krajčírky, dostupnosti materiálu a vzájomnej dohody. Ak potrebujete daný kúsok v určitý dátum, napíšte nám a dohodneme sa či dodanie stíhame.
Naša krajčírka má len dve ruky, tiež je niekedy chorá alebo nestíha, preto nás to mrzí, ale občas jednoducho nedokážeme upradnostniť nejakú objednávku. Ďakujeme za vašu trpezlivosť, veľmi si to vážime. 

V prípade, že tovar nebude dostupný skladom a ak si to jeho výroba alebo iné okolnosti vyžiadajú kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty. V prípade omeškania dodania objednávky predávajúci upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru prípadne mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci má povinnosť prevziať si tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky (pri platbe vopred prostredníctvom elektronického bankovníctva) a tovar zaplatiť a prevziať (v prípade dobierky).

Pokiaľ kupujúci nieje schopný osobne prevziať objednávku doručenú na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim je povinný zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak kupujúci nezaplatí alebo neprevezme objednaný tovar (čiže sa zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, (napríklad ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a podobne) predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, prečo nedošlo k prevzatiu objednávky. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci lehotu 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenej lehote neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná. 

Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci zašle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, PUKY s.r.o. si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom bude kupujúceho včas informovať.

Spoločnosť PUKY s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.

Hneď pri doručení objednávky je kupujúci povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať zásielku, teda jej tvar ako aj obal. V prípade, že je obal alebo tovar mechanicky poškodený, kupujúci má povinnosť túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

ZÁRUČNÁ LEHOTA A REKLAMÁCIA TOVARU

Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, v prípadne akýchkoľvek problémov je potrebné upovedomiť predávajúceho čo najskôr elektronickou formou E-mailom na reklamacie@takitak.sk. Záručná doba začína plynúť od fyzického prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním či nesprávnym použitím, nevhodnou starostlivosťou alebo údržbou tovaru.

VÝMENA TOVARU

Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený, nepoužitý, nepraný a schopný ďalšieho predaja. Predávajúceho je potrebné vopred upovedomiť elektronicky E-mailom na reklamacie@takitak.sk a následne tovar poslať podľa dohodnutých inštrukcií vhodnou doručovacou spoločnosťou na dohodnutú adresu.
Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej ju bude možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú spoločnosťou PUKY s.r.o. prevzaté, rovnako ani zásielky posielané Slovenskou poštou na adresu sídla spoločnosti PUKY s.r.o..

Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

Tovar ktorý je upravovaný alebo vyrobený po vzájomnej dohode na mieru podľa zadania kupujúceho (takzvané Custom made modely) nieje možné vrátiť ani vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby spotrebiteľ oznámil predávajúcemu v uvedenej lehote odstúpenie od zmluvy prostredníctvom E-mailu na adresu objednavky@takitak.sk.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia tohto odstúpenia vhodne zabalený tovar doručiť na adresu predávajúceho, podľa inštrukcií v mailovej komunikácii po oznámení odstúpenia od zmluvy, spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci má tiež právo odmietnuť takýto tovar, nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s manipuláciou a odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol chybný alebo inak poškodený. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke www.takitak.sk.

V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť upovedomiť predávajúceho o odstúpení od zmluvy, prípadne je tovar poškodený alebo používaný a podobne, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Tovar kúpený v Sale akciách je možné vymeniť za iný tovar, prípadne za darčekovú peňažnú poukážku, nieje však možné vrátenie peňazí. Rovnako aj tovar upravovaný alebo vyrobený podľa dohody na mieru kupujúceho (takzvané Custom made modely) nieje možné vrátiť ani vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (napríklad vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ materiálov potrebných na výrobu tovaru nedokáže tieto veci dodať v dohodnutej lehote, v prípade morálneho či iného rozporu alebo zásahu takzvanej vyššej moci a podobne). Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, vykonanú platbu (ak bola poskytnutá) za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, prípadne iným dohodnutým spôsobom.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.takitak.sk.

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že sa kúpna zmluva spravuje Slovenským právnym poriadkom.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ (info@takitak.sk, objednavky@takitak.sk, reklamacie@takitak.sk)

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy – elektronickým potvrdením v rámci akceptácie elektronickej objednávky.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.