PLATOBNÉ PODMIENKY 

Kupujúci má možnosť za objednaný tovar zaplatiť:

  1. dobierkou – čiže platbou pri prevzatí tovaru od kuriérskej spoločnosti, či už v hotovosti alebo platobnou kartou (len pri doručovaní na SR alebo ČR)
  2. prevodom na účet, alebo prostredníctvom platobnej brány- PayPal
  3. pomocou platobnej karty

 

DODACIE PODMIENKY

Tovar predávaný na našom E-shope www.takitak.sk je navrhovaný, dizajnovaný a vyrábaný na Slovensku ručne v malých dielňach a u samostatných krajčírok/krajčírov.

Dodanie objednávky je vždy v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky. Dodacia lehota je 15 dní od objednania tovaru.

Tovar skladom je štandardne expedovaný v lehote 3 pracovných dní od prijatia platby.

V prípade, že tovar nebude dostupný skladom a ak si to jeho výroba alebo iné okolnosti vyžiadajú kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty. V prípade omeškania dodania objednávky predávajúci upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru prípadne mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci má povinnosť prevziať si tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky (pri platbe vopred prostredníctvom elektronického bankovníctva) a tovar zaplatiť a prevziať (v prípade dobierky).

Pokiaľ kupujúci nieje schopný osobne prevziať objednávku doručenú na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim je povinný zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak kupujúci nezaplatí alebo neprevezme objednaný tovar (čiže sa zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, (napríklad ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a podobne) predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, prečo nedošlo k prevzatiu objednávky. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci lehotu 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenej lehote neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci zašle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, PUKY s.r.o. si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom bude kupujúceho včas informovať.

Spoločnosť PUKY s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.

Hneď pri doručení objednávky je kupujúci povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať zásielku, teda jej tvar ako aj obal. V prípade, že je obal alebo tovar mechanicky poškodený, kupujúci má povinnosť túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.