ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby spotrebiteľ oznámil predávajúcemu v uvedenej lehote odstúpenie od zmluvy prostredníctvom E-mailu na adresu .

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia tohto odstúpenia vhodne zabalený tovar doručiť na adresu predávajúceho, podľa inštrukcií v mailovej komunikácii po oznámení odstúpenia od zmluvy, spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci má tiež právo odmietnuť takýto tovar, nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s manipuláciou a odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol chybný alebo inak poškodený. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke www.takitak.sk.

V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť upovedomiť predávajúceho o odstúpení od zmluvy, prípadne je tovar poškodený alebo používaný a podobne, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Tovar kúpený v Sale akciách je možné vymeniť za iný tovar, prípadne za darčekovú peňažnú poukážku, nieje však možné vrátenie peňazí. Rovnako aj tovar upravovaný alebo vyrobený podľa dohody na mieru kupujúceho (takzvané Custom made modely) nieje možné vrátiť ani vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (napríklad vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ materiálov potrebných na výrobu tovaru nedokáže tieto veci dodať v dohodnutej lehote, v prípade morálneho či iného rozporu alebo zásahu takzvanej vyššej moci a podobne). Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, vykonanú platbu (ak bola poskytnutá) za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, prípadne iným dohodnutým spôsobom.