NÁKUP

Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu www.takitak.sk po vytvorení objednávky s registráciou alebo bez nej. Pre účel vybavenia objednávky je potrebné zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt.
Odoslaním objednávky na www.takitak.sk kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zazmluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky na E-mailovú adresu objednavky@takitak.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy údaje zákazníka budú vymazané.

Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám ak ďalej  v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak. Kúpna zmluva sa je uzatvára v slovenskom jazyku.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

  • K povinnostiam predávajúceho patrí: na základe potvrdenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Predávajúci je povinný objednaný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, o zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal kritéria príslušných účinných právnych predpisov SR. Spolu s tovarom musí predávajúci odovzdať v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
  • Predávajúci poskytne zmluvnému prepravcovi (v prípade, že je tovar doručený prostredníctvom zmluvného prepravcu) všetky potrebné osobné údaje kupujúceho. Účelom poskytnutia osobných údajov prepravcovi je doručenie objednaného tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).
  • K právam predávajúceho patrí riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za dodaný tovar.
  • Predávajúci má právo stornovať objednávku z akéhokoľvek dôvodu do 7 dní od dátumu vytvorenia objednávky. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

  • K povinnostiam kupujúceho patrí: zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vrátane nákladov za doručenie tovaru a to v dohodnutej lehote, prevzatie zakúpeného alebo objednaného tovaru na mieste vopred dohodnutom. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je dostupná.
  • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Ako sme už niekoľko krát uviedli, nákup tovaru je možný len cez internetový obchod www.takitak.sk, kde vytvorením objednávky s registráciou alebo bez registrácie, kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou PUKY s.r.o..

Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail so všetkými dôležitými údajmi.

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.takitak.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil, porozumel im a súhlasí a s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom.